اهداف Telemedicine:

  •  آموزش بیماران ؛ کارکنان سلامت و دانشجویان
  •  پایش پیشرفت درمان بیماران ؛ بازیابی سلامتی و بالا بردن امید به زندگی
  •  استفاده از جدیدترین , رایج ترین و معتبرترین اطلاعات سلامت
  •  امکان تحقیق و تبادل اطلاعات در سطح جهانی
  •  تخمین هزینه های تمام شده و سازماندهی و مدیریت بیمارستان به بهترین نحو
  • به عنوان یک سیستم آموزشی برای مدیران بیمارستان در کلیه سطوح مراحل پیشرفت این سیستم از حالت محلی به ملی و در نهایت بین المللی است که به تدریج آگاهی از آن همه گیر خواهد شد .
  •  دسترسی بهتر و سریع به پزشکان
  • کاهش نقل و انتقال بیمارن به مراکز درمانی دوردست 

             Scope And Mission 

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment