معرفی مرکز
 

 

 مركز تحقيقات پزشکی از راه دور به منظور گسترش پژوهش، آموزش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در جهت ارتقا سطح بهداشت و سلامت جامعه با استفاده از فناوريهاي نوين پزشكي از راه دور تاسيس گرديده است.

اعضاي محترم هيات موسس درخواست تاسيس مركز را به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تسليم نموده و بدين ترتيب روند تصويب طرح آغاز شد بطوريكه در سال 1387 مورد تصويب دانشگاه فوق الذكر قرار گرفته و سپس در سطح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در سال 1388 مصوب گرديد.

رياست مركز خانم دكتر ليدا فدائي زاده با مرتبه علمي  استاديار و متخصص بيهوشي مي باشند كه با تلاشهاي بسيار اين مركز را راه اندازي نمودند و همچنين سعي در توسعه آن نيز  دارند.

 همچنين اين مركز 10 نفر محقق هيئت علمي و 8 نفر محقق غير هيئت علمي دارد. (جهت مشاهده اسامی محققین اینجا کلیک نمائید.)

از مهمترين دستاوردهاي مركز از بدو تاسيس تاكنون مي توان موارد زير را نام برد:

 راه اندازي مركز مشاوره پزشكي از راه دور بطور موازي با راه اندازي مركز تحقيقات
امضاء تفاهم نامه همكاري با دانشكده ها و موسسات مرتبط

  طراحي پروپزالهاي تحقيقاتي مرتبط

 برگزاري همايشها و سمينارهاي مربوطه جهت تبادل نظر با ساير همكاران

مركز تحقيقات پزشكي از راه دور با انجام تحقيقات مختلف در نظر دارد تا دستورالعملهاي انجام مشاوره هاي پزشكي از راه دور را تدوين نموده،فوايد و مشكلات موجود را مورد بررسي قرار دهد.از اهداف ديگر اين مركز ايجاد و گسترش شبكه ارتباطي تله مديسين و ارائه تعريفهاي مناسب از ارتباطات مخابراتي جهت دست يافتن به شبكه گسترده بين دانشگاهي مي باشد.اين مركز تمايل دارد جهت انجام پژوهش هاي مشترك با كليه دانشگاههاي پزشكي و فني مهندسي مرتبط در سطح كشور همكاري و مشاركت برقرار نمايد.

 

موافقت اصولی : 1388/08/10

موافقت قطعی : 1395/04/06

 

About TMRC in English

فایل معرفی مرکز 

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment