×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آرشیو اخبار

چاپ مقاله:  Challenges of using telemedicine for patients with diabetes during the COVID-19 pandemic: A scoping review

چاپ مقاله: Challenges of using telemedicine for patients with diabetes during the COVID-19 pandemic: A scoping review

بیشتر
چاپ مقاله: بررسی نگرش بیماران ریوی در خصوص استفاده از سیستم پایش از راه دور مبتنی بر تلفن همراه

چاپ مقاله: بررسی نگرش بیماران ریوی در خصوص استفاده از سیستم پایش از راه دور مبتنی بر تلفن همراه

بیشتر
چاپ مقاله: بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین

چاپ مقاله: بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین

بیشتر
چاپ مقاله: Prediction of Diabetes Using Data Mining and Machine Learning Algorithms: A Cross-Sectional Study

چاپ مقاله: Prediction of Diabetes Using Data Mining and Machine Learning Algorithms: A Cross-Sectional Study

بیشتر
چاپ مقاله: Telemonitoring in patients with asthma: a systematic review

چاپ مقاله: Telemonitoring in patients with asthma: a systematic review

بیشتر
سامانه آموزش بهشتی

سامانه آموزش بهشتی

بیشتر
کاربرد تله مدیسین در بیماران مبتلا به بیماری مزمن:

کاربرد تله مدیسین در بیماران مبتلا به بیماری مزمن:

بیشتر
واقعیت مجازی:

واقعیت مجازی:

بیشتر
تنظیمات قالب