×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

ریاست مرکز:

 سرکار خانم دکتر لیدا فدائی زاده

تخصص و رتبه علمی:

متخصص بیهوشی، دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پزشکی از راه دور از بدو تاسیس

ORCID ID0000-0002-0736-2130

 

Scopus Author ID: 16635778300

EMAIL : Lfadaizadeh@sbmu.ac.ir

تنظیمات قالب