×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پایش بیماران از راه دور:

از آنجایی که کلیه اطلاعات ارسال شده از مراکز و پاسخ های ارائه شده از مرکز تخصصی حفظ و ذخیره می شود، این اطلاعات در صورت لزوم برای کلیه کاربران قابل دسترسی بوده و از اطلاعات آن می توان جهت درمان بیماران مشابه، آموزش، آمارگیری و انجام تحقیقات استفاده کرد. در واقع یک پرونده کامل از سیر درمان بیمار بوده که جهت پایش بیماران در دسترس کاربران قرار میگیرد و ارسال online تصاویر پزشکی، سیگنال های حیاتی بیمار به صورت ویدئوکنفرانس، از روش های عمده پایش از راه دور است. 

یکی از اهداف مهم راه اندازی سرویس پزشکی از راه دور پیگیری دقیق بیماران بدون نیاز به مراجعه به مرکز بهداشت و درمان شهرهای دور و یا در مراکز پیشرفته تر حتی بدون نیاز به مراجعه به مراکز بهداشت شهری و از طریق منازل بیماران است. بدین معنی که در مراکز دور از شهر و در مورد بیمارانی که نیازمند پیگیری مداوم می باشند، مثل بیماران مسلول و یا بیماران دیابتی، بعد از ثبت شدن بیماران در سیستم پزشکی از راه دور در نوبت اول هر ویزیت نوبت ویزیت آینده بیمار مشخص می شود. این نوبت برای مرکز تخصصی و شبکه بهداشت و درمان مربوطه مشخص بوده و در زمان مقرر باید توسط هر دو گروه پیگیری شود. به این معنی که مرکز تخصصی به مرکز اولیه ارجاع دهنده در مورد ویزیت بعدی بیماران از سه روز قبل یادآوری لازم را به عمل آورده و در تاریخ مقرر و حتی تا سه روز بعد از آن، مرکز شهری مسئولیت پیگیری بیمار را بر عهده دارد. از آنجایی که این پیگیری صورت فعال و مراجعه مستقیم به درب منازل نیست از طریق حداکثر تماس تلفنی با بیمار باید انجام شود. در صورت انجام شدن ویزیت درخواست باید با استفاده از کد مشاوره قبلی و با تکمیل نمودن فرم پیگیری به مرکز تخصصی ارسال شده و نتیجه نیز طبق روال قبل توسط مرکز تخصصی ارسال شود.

بدیهی است که درخواست مشاوره و پاسخ آن باید در هر دو مرکز ثبت شود. در صورتی که تماس تلفنی انجام شده و بیمار اظهار نمود در مرکز دیگری و یا توسط پزشک دیگری تحت مداوا قرار گرفته نتیجه باید با تکمیل فرم به مرکز تخصصی گزارش شود. در مواردی تماس مقدور نبود (عوض شدن تلفن و یا آدرس بیمار که وی را غیر قابل دسترس می نماید و یا فوت و غیره) نتیجه پیگیری باید به مرکز تخصصی گزارش شود. روش برقراری ارتباط کاملا مشابه روند انجام مشاوره بوده و از نظر تعداد پرسنل تفاوتی با مراحل قبل ندارد. در این نوع فعالیت نیز مسئول راه اندازی سیستم (سوپروایزر) مسئولیت پاسخ دهی را به عهده داشته و در مرکز تخصصی نیز فرد هماهنگ کننده باید مراحل انجام ویزیت را هماهنگ کرده و پاسخ را ارسال نماید. در مناطق پیشرفته که امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت در منازل هست حتی برقراری ارتباط مرکز تخصصی یا شهری به طور مستقیم با بیمار در منزل می تواند انجام شود که بخصوص در مناطق دور دست و در فصولی که راه های ارتباطی مسدود است این خدمات قابل ارائه هستند. در بعضی کشورها حتی یادآوری جهت مصرف دارو و یا انجام آزمایش نیز به طور مستقیم توسط مراکز برای بیماران انجام می شود.

تنظیمات قالب