×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان:

Follow-Up of Coronavirus Infected Patients Using Telemedicine in a Referral Pulmonary Center

دانلود

عنوان:

بررسی میزان توافق در تشخیص بیماری های پوستی از طریق تله درماتولوژی و معاینه بالینی

دانلود

 

 

تنظیمات قالب