×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خدمات مشاوره از راه دور :

این روش شایعترین مورد مصرف خدمات پزشکی از راه دور محسوب شده و در مطالعات انجام شده مشخص شده است که حدود 35% از فعالیت پزشکی از راه دور به این نوع مشاوره اختصاص داده شده است. مشاوره از راه دور به دلیل سادگی و گستردگی کاربرد، بیشترین سهم از Telemedicine را به خود اختصاص داده است. از تمام امکانات ارتباطی اعم از ویدئو کنفرانس، فاکس، پست الکترونیکی، گفتگوی اینترنتی، صفحه پیغام و ...

 

انواع مشاوره:

⦁ زمان حقیقی(real time)
در این نوع پزشکی از راه دور نیاز به حضور همزمان دو طرف و برقراری یک لینک ارتباطی بین آنها می باشد. به عنوان مثال استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس برای برقراری ارتباط دو طرفه از پر کاربردترین تجهیزات می باشد  .
 
⦁ ذخیره و ارسال  (store-and-forward)
عبارت است از دریافت دیتا های پزشکی (همانندآزمایشات، نوار قلب، سی تی اسکن و....) که به صورت فایل تهیه می شود. ذخیره آنها و سپس  ارسال آنها به پزشک یا متخصص دیگر برای بررسی و اعلام نظر فرستاده می شود .
 
 
 
 
 
 
تنظیمات قالب