×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

درمان از راه دور:

در این نوع از مشاوره، همان طور که در قسمت تعاریف ذکر شده است، از پزشک متخصص مرکز تخصصی جهت درمان بیمار کمک گرفته می شود. این نوع از مشاوره معمولا در مواردی انجام    می شود که یا متخصص مربوطه در مرکز مشاوره کننده حضور ندارد و یا این که مرکز فاقد پزشک متخصص و یا عمومی است. در چنین حالتی مشاوره تنها جهت رسیدن به تشخیص نیست بلکه پزشک مرکز تخصصی مسئول بیمار و درمانگر وی محسوب می شود و کلیه دستورات درمانی وی لازم الاجرا می باشد. در این حالت بسته به شرایط بیمار و امکانات موجود در مرکز، یا بیمار در مرکز مشاوره کننده تحت درمان قرار می گیرد و یا به علت عدم وجود امکانات کافی توسط پزشک مشورت شونده در مرکز محل کار وی پذیرش داده می شود و به طور مستقیم تحت نظارت وی درمان  می شود.

 

افراد مشاوره دهنده:

در این نوع از مشاوره پزشک متخصص رشته مشابه و یا متفاوت، پزشک عمومی و یا پرسنل درمانی می توانند درخواست کننده مشاوره باشند.

 

موضوعات مورد مشاوره:

در این نوع از مشاوره معمولا یا متخصص مربوطه در مرکز حضور نداشته و یا مرکز فاقد پزشک متخصص است و لذا پزشک عمومی اقدام به انجام مشاوره در زمینه ای تخصصی می نماید. گاه به علت فقدان پزشک عمومی در مرکز، مشاوره توسط بالاترین مقام درمانی مثل سوپروایزر انجام می شود. این مشاوره می تواند در زمینه کلیه بیماری ها صورت گیرد و صرفا به علت عدم حضور پزشک در مرکز انجام می شود. در مواردی نیز که راه ارتباطی جهت ارجاع و اعزام بیماران مسدود بوده (مثل مسدود بودن جاده ها) این نوع مشاوره انجام می شود. بدیهی است در این حالت اگر حتی در حضور پزشک (متخصص یا عمومی) مشاوره انجام شود دستورات پزشک مرکز تخصصی لازم الاجرا بوده و هرگونه اقدام تشخیصی و درمانی دستور داده شده باید انجام شود. بدیهی است پزشک مرکز تخصصی مسئولیت کامل بیمار را بر عهده داشته و در کلیه مراحل درمان باید پاسخگوی مشکلات بیمار باشد.

 

اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مشاوره:

جهت انجام هر گونه مشاوره ابتدا فرم درخواست مشاوره و اطلاعات زمینه ای بیمار باید تکمیل شود. اطلاعات لازم شامل اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه بیماری، نتایج معاینات و آزمایشات و اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده تاکنون می باشد. با توجه به امکانات الکترونیک موجود در مرکز این اطلاعات می تواند همراه تصویر بیمار به طور زنده و یا عکس، تصاویر رادیولوژی، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، سونوگرافی، تصویر لام خون محیطی یا پاتولوژی می تواند باشد. همچنین ارسال صداهای قلبی و ریوی بیماران در صورت امکان کمک کننده می باشد. در مراکزی که این امکانات وجود ندارد گزارش نوع صداها توسط پزشک مرکز و یا پرسنل مجرب می تواند جایگزین ارسال مستقیم صوت باشد.

نوع مشاوره:

مشاوره می تواند به صورت اورژانس و یا غیراورژانس انجام شود. در نوع اورژانس ارتباط با پزشک مشورت شونده به طور مستقیم برقرار شده و اصوات و تصاویر به طور مستقیم ارسال می شوند و پاسخ به طور همزمان دریافت می شود. در نوع غیراورژانس اطلاعات به مرکز تخصصی ارسال شده و در ظرف مدت 24 ساعت توسط پزشک مشورت شونده پاسخ داده می شود و یا با پزشک مورد نظر (real time) به صورت درخواست مرکز مشاوره کننده این مشاوره به طور همزمان انجام می شود. در این نوع از مشاوره امکان حضور بیمار در محل مشاوره و انجام معاینات تکمیلی و برقراری ارتباط مستقیم با او امکان پذیر است.

 

روند ارسال اطلاعات:

در ابتدای انجام هر مشاوره فرم ها و اطلاعات لازم جمع آوری شده، یک نسخه از آن در مرکز مبداء ثبت شده و سپس ارسال می شود. یک نسخه از کل اطلاعات در مرکز تخصصی نیز ذخیره میگردد. هرگونه پاسخ به مشاوره چه به صورت همزمان و چه غیر همزمان توسط مرکز تخصصی ثبت و سپس به مرکز مشاوره کننده ارسال می شود. بدیهی است که پاسخ مشاوره توسط مرکز مشاوره کننده نیز ثبت خواهد شد. به این ترتیب در هر دو مرکز کل اطلاعات جهت استفاده آینده ثبت شده و در دسترس خواهد بود.

 

مشاوره غیر اورژانس:

در هر مرکز مشاوره کننده در هر شیفت کاری یک نفر پرستار مسئول شیفت (سوپروایزر) مسئول راه اندازی سیستم و اطمینان از برقراری ارتباط صحیح با مرکز تخصصی می باشد. لزوم انجام مشاوره در مراکز تحت پوشش با نظر پزشک عمومی یا متخصص درخواست کننده مسئول شیفت در بخش و یا اورژانس، مشخص می گردد. در مراکز فاقد پزشک عمومی این مسئولیت بر عهده بالاترین مقام درمانی شیفت مثل سوپروایزر و یا پرستار دوره دیده است. در مرکز تخصصی در هر شیفت کاری یک نفر پرستار مسئول شیفت بخش مراقبت های ویژه مسئولیت راه اندازی، کاربری و دریافت مشاوره ها را بر عهده دارد (با توجه به مستقر بودن تجهیزات در این بخش).

با توجه به غیراورژانس بودن این نوع از مشاوره ها، پرستار مسئول بعد از اطمینان از تکمیل بودن اطلاعات ارسال شده، آنها را در اولین فرصت به پزشک مسئول هماهنگ کننده که معمولا در شیفت کاری صبح حضور دارد تحویل می نماید. پزشک مربوطه بعد از کنترل اطلاعات و اطمینان از تکمیل بودن آن، با توجه به درخواست انجام شده و یا محتوای مشاوره آن را به متخصص مربوطه ارائه و پاسخ آن را دریافت می کند. پاسخ داده شده به مشاوره با نظر پزشک هماهنگ کننده و توسط پرستار مسئول شیفت به مرکز درخواست کننده ارسال می شود. سایر مشاوره ها و پیگیری بیماران بر عهده پزشک هماهنگ کننده خواهد بود. (Real time)

 

مشاوره اورژانس:

در این نوع مشاوره ارتباط باید به صورت همزمان و زنده برقرار شود. مسئول برقراری ارتباط مثل مورد بالا پرستار دوره دیده و فرد مسئول پاسخ دهی به مشاوره پزشک متخصص مقیم بخش  مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری است. در این نوع مشاوره نیز جهت تکمیل بودن پرونده بیماران پر کردن فرم های اطلاعاتی لازم است و مراحل ارسال و دریافت اطلاعات مشابه مشاوره غیر اورژانس انجام می شود.

 

روند انجام مشاوره:

ابتدا بیماران توسط پزشک مسئول یا در موارد نبودن پزشک (بالاترین مقام درمانگر در هر شیفت) ویزیت شده شرح حال و معاینات به طور کامل و در حد مقدور با توجه به اورژانسی بودن وضعیت انجام شده و سپس فرم مخصوص مشاوره برای هر سرویس تکمیل می گردد. پاسخ آزمایش ها، نوار قلب، عکس رادیولوژی و سایر تصاویر پاراکلینیک به صورت قابل انتقال مبدل می شوند. مشاوره های غیراورژانس به صورت فایل تکمیل شده ابتدا ذخیره شده و سپس برای مرکز تخصصی ارسال می شود. در مرکز تخصصی ضمن ثبت نسخه ای از اطلاعات بیمار پاسخ مکتوب مشاوره تهیه شده، یک نسخه در سوابق ثبت شده و سپس برای مرکز مشاوره کننده ارسال می شود. در صورت نیاز به ویزیت مستقیم بیمار توسط متخصص و مثلاً مشاهده مستقیم ضایعات و یا ظاهر بیمار قرار ملاقات حضوری با مرکز مشاوره کننده گذاشته می شود.

موارد اورژانس مشاوره بر اساس فوریت ابتدا به صورت کتبی درخواست شده و مراحل فوق به طور کامل انجام می شوند. در مواردی که شرایط امکان برقراری ارتباط کتبی وجود ندارد برای رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت بیمار ارتباط تنها به صورت تصویر مستقیم برقرار شده و فیلم مشاوره حضوری به صورت دو نسخه در مبدا و مقصد ذخیره می گردد. در این نوع از مشاوره به علت این که پزشک مشورت شونده درمانگر اصلی بیمار محسوب می شود لازم است نوبت های بعدی ویزیت با وی هماهنگ گردد. به این ترتیب زمان انجام ویزیت بعدی از ابتدا در پرونده بیمار ثبت شده و در روز مقرر باید ویزیت انجام شود. در مواردی که مشکل اورژانس برای بیمار به وجود آید پزشک معالج مسئول پاسخ گویی به مشاوره اورژانس خواهد بود. لازم به ذکر است که بعد از انجام مشاوره و دریافت پاسخ نهایی یک نسخه برگه مشاوره مهر شده توسط پزشک درخواست کننده مشاوره و پاسخ دهنده به مشاوره در هر دو مرکز، جهت انجام امور اداری و مالی، باید نگهداری شود. زمان تبادل برگه ها بین دو مرکز بر اساس تعداد مشاوره های انجام شده از حداقل هر ماه یک بار تا حداکثر هر شش ماه یک بار متغیر خواهد بود.  

 

تنظیمات قالب