×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خدمات  بهداشتی از راه دور :
در این بخش از خدمات پزشکی از راه دور، همان طور که در بخش تعاریف ذکر شده است، کلیه خدمات ارائه شده توسط شبکه بهداشت اعم از مشاوره های بهداشتی فردی و اجتماعی و آموزش بهداشت قابل ارائه است. در قسمت ارائه خدمات می توان به ارائه توصیه های بهداشتی به صورت مشاوره در زمینه های بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بیماری های واگیر و غیرواگیر، بیماری های شغلی و غیره که به صورت پاسخ به سوالات فردی و گروهی مطرح می شود، اشاره کرد. در این نوع از مشاوره سوال از مسئول واحد مربوطه مطرح شده و راهکار توسط مقام مسئول در معاونت بهداشت دانشگاه ارائه می شود. این مشاوره ها می توانند به صورت اورژانس و یا غیراورژانس مطرح شوند. مثال موارد غیراورژانس می تواند کلیه مسائل مطرح شده در زمینه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است که توسط پرسنل بهداشتی راه حل مناسبی برای آن یافت نشده و نیازمند راهنمایی مراجع بالاتر جهت رفع می باشد. در خصوص موارد اورژانس به اقدامات بهداشتی لازم برای مواردی چون بلایای طبیعی و بحران ها را می توان نام برد که نیازمند شروع اقدامات خاص قبل از حضور و یا حتی بدون حضور مراجع بالاتر بهداشتی است تا از بروز مشکلات بیشتر پیشگیری شود. از دیگر موارد استفاده این روش می توان به برگزاری کلاس های آموزشی منظم برای کلیه پرسنل بهداشتی، بدون صرف هزینه و بروز مشکلات رفت و آمد آنان به مراکز استانی    میتوان نام برد که از یک سو موجب به روز شدن اطلاعات پرسنل شده و از سوی دیگر در کاهش هزینه نقش موثری دارد. کلاس های آموزشی در این شرایط از استاندارد بالاتری برخوردار بوده و امکان پرسش و پاسخ همزمان نیز وجود دارد. این آموزش ها می تواند با کیفیت بالا برای بیماران و سایر ساکنین منطقه نیز به طور منظم برگزار شده و باعث بالا رفتن سطح بهداشت جامعه شود.

افراد مشاوره کننده:

مسئولین کلیه واحدهای بهداشتی اعم از بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بیماری های واگیر و غیرواگیر، بهداشت روان و ... می توانند درخواست کننده مشاوره باشند.

موضوعات مورد مشاوره:

کلیه موضوعات بهداشتی مورد سوال و نیازمند بررسی بیشتر در هر یک از واحدهای بهداشتی موضوع مشاوره محسوب می شود.

اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مشاوره:

ابتدا فرم اطلاعاتی تکمیل شده به این ترتیب که واحد مورد مشاوره مشخص می گردد و سپس کلیه اطلاعات لازم در مورد مشکل موجود در فرم مشاوره بهداشتی ثبت شده و به مرکز مشاوره ارسال می گردد.

نوع مشاوره:

بر اساس نوع و وسعت مشکل، مشاوره می تواند به صورت اورژانس و یا غیراورژانس انجام شود.

روند ارسال اطلاعات:

در ابتدای انجام هر مشاوره فرم ها و اطلاعات لازم جمع آوری شده، یک نسخه از آن در مرکز مبداء ثبت شده و سپس ارسال می شود. یک نسخه از کل اطلاعات در مرکز تخصصی نیز ذخیره می گردد. هرگونه پاسخ به مشاوره چه به صورت همزمان و چه غیر همزمان توسط مرکز تخصصی ثبت و سپس به مرکز مشاوره کننده ارسال می شود. بدیهی است که پاسخ مشاوره توسط مرکز مشاوره کننده نیز ثبت خواهد شد. به این ترتیب در هر دو مرکز کل اطلاعات جهت استفاده آینده ثبت شده و در دسترس خواهد بود. لازم به ذکر است که بعد از انجام مشاوره و دریافت پاسخ نهایی یک نسخه برگه مشاوره مهر شده توسط پزشک درخواست کننده مشاوره و پاسخ دهنده به مشاوره در هر دو مرکز، جهت انجام امور اداری و مالی، باید نگهداری شود. زمان تبادل برگه ها بین دو مرکز بر اساس تعداد مشاوره های انجام شده از حداقل هر ماه یک بار تا حداکثر هر شش ماه یک بار متغیر خواهد بود.

مشاوره غیراورژانس:

در هر مرکز مشاوره کننده در هر شیفت کاری یک نفر سرپرست شبکه بهداشت مسئول راه اندازی سیستم و اطمینان از برقراری ارتباط صحیح با مرکز تخصصی می باشد. در مرکز تخصصی در هر شیفت کاری یک نفر پرستار مسئول شیفت بخش مراقبت های ویژه مسئولیت راه اندازی، کاربری و دریافت مشاوره ها را بر عهده دارد (با توجه به مستقر بودن تجهیزات در این بخش). با توجه به غیر اورژانس بودن این نوع از مشاوره ها، پرستار مسئول بعداز اطمینان از تکمیل بودن اطلاعات ارسال شده، آنها را در اولین فرصت به پزشک مسئول هماهنگ کننده که معمولا در شیفت کاری صبح حضور دارد تحویل می نماید. پزشک مربوطه بعد از کنترل اطلاعات و اطمینان از تکمیل بودن آن، با توجه به درخواست انجام شده و یا محتوای مشاوره آن را به پزشک مسئول در معاونت بهداشتی و واحد مربوطه ارائه و پاسخ آن را دریافت می کند. پاسخ داده شده به مشاوره با نظر پزشک هماهنگ کننده و توسط پرستار مسئول شیفت به مرکز درخواست کننده ارسال می شود.

مشاوره اورژانس :

این نوع مشاوره مانند سایر موارد اورژانس بلافاصله بعد از دریافت توسط سرپرستار مسئول شیفت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری به پزشک مسئول در معاونت بهداشتی ارائه شده و پاسخ آن را نیز بعد از دریافت به مرکز مشاوره کننده ارسال می شود.  


تنظیمات قالب