×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف پزشکی از راه دور:

  •  آموزش بیماران، کارکنان سلامت و دانشجویان
  •  پایش پیشرفت درمان بیماران، بازیابی سلامتی و بالا بردن امید به زندگی
  •  استفاده از جدیدترین، رایج ترین و معتبرترین اطلاعات سلامت
  •  امکان تحقیق و تبادل اطلاعات در سطح جهانی
  •  تخمین هزینه های تمام شده و سازماندهی و مدیریت بیمارستان به بهترین نحو
  • به عنوان یک سیستم آموزشی برای مدیران بیمارستان در کلیه سطوح مراحل پیشرفت این سیستم از حالت محلی به ملی و در نهایت بین المللی است که به تدریج آگاهی از آن همه گیر خواهد شد.
  •  دسترسی بهتر و سریع به پزشکان
  • کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی دور دست 

          

تنظیمات قالب