×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خدمات آموزش از راه دور :
دورا آموزش به معنی پایش زنده و همزمان فراگیران فنون علم پزشکی و یا پزشکانی که تمایل دارند تحت نظارت مستقیم اساتید فن روش جدیدی را آموزش گرفته و اجرا نمایند و یا مدرکی دال بر توانایی انجام آن فن از استاد مربوطه اخذ نمایند. 
دورا آموزش عبارتست از بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در امر آموزش به صورت کلاس های آموزشی و تربیت نیروی انسانی .
ابزارهای فناوری اطلاعات عبارتند از: شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت، فیبر نوری، سیستم ویدئو کنفرانس، دوربین های معاینه پوست ،چشم و ... انواع CD های آموزشی  نرم‌افزارها و ...

تعریف آموزش از راه دور :

طبق تعریف ارائه شده در بخش اول، یکی از موارد کاربرد خدمات پزشکی از راه دور آموزش از راه دور است. این آموزش می تواند جهت گروه های مختلف و در دو بخش بهداشت و درمان ارائه شود. در بخش درمان این آموزش شامل انجام خدمات درمانی خاص در موارد غیراورژانس و یا انجام این خدمات در زمان اورژانس و در حین انجام آن در محیط اورژانس و یا اطاق عمل است. به عنوان مثال می توان به آموزش گذاشتن لوله سینه و یا گرفتن رگ مرکزی برای پزشکان عمومی و یا پرسنل درمانی اشاره کرد که در زمان غیراورژانس به صورت کامل آموزش داده شده و در زمان اورژانس به صورت نظارت در حین انجام، آموزش داده می شود. از موارد دیگر می توان به برگزاری کلاس های دوره ای و به صورت پرسش و پاسخ نام برد که به برگزار شده و آموزش و یا بازآموزی مباحث مختلف مثل (real time) صورت مستقیم و همزمان عملیات احیاء قلبی ریوی، مایع درمانی بیماران در موارد اورژانس و غیراورژانس و حتی کار کردن با دستگاه های مختلف را می تواند شامل شود. گاه این آموزش ها در امتداد آموزش مهارت هایی است که فرد به صورت حضوری فرا گرفته و در محل فعلی با نظارت و راهنمایی استاد مربوطه انجام می دهد. به عنوان مثال پزشک جراح عمومی عمل لاپاراسکوپی را در محضر استاد فرا گرفته و در حال حاضر تصمیم دارد عمل را به تنهایی انجام دهد ولی به علت پیچیدگی مورد نیاز به راهنمایی استاد دارد. در چنین موردی نظارت استاد می تواند از راه دور انجام شده و در حین عمل راهنمایی های لازم صورت گیرد.

آموزش در بخش درمان می تواند جهت کلیه سطوح علمی برگزار شود. به این معنی که تنها محدود به پزشکان نبوده و پرستاران، ماماها، بهیارها و کمک بهیارها نیز به طور دوره ای میتوانند تحت آموزش مهارت ها و دستور العمل های جدید قرار گیرند. در بخش بهداشت دامنه آموزش ها بسیار گسترده تر است به طوری که نه تنها شامل آموزش دستورالعمل های جدید به کادر پزشکی و    پیرا پزشکی شده بلکه می تواند آموزش به بیماران و حتی مراجعه کنندگان سالم نیز بشود. به عنوان مثال می توان به آموزش بهداشت در زمینه واکسیناسیون اطفال و دستورالعمل جدید آن به پزشک و پرستار و در جلسه های جداگانه به جمعی از مادران اشاره کرد که می تواند به صورت پرسش و پاسخ نیز بوده و مشکلات موجود مادران را در محل رفع نماید.

نیروی انسانی:

با توجه به نوع آموزش (بهداشت یا درمان) درخواست کلاس های آموزشی توسط مسئول راه اندازی سایت در مراکز بهداشتی درمانی تهیه شده و به هماهنگ کننده در مرکز تخصصی ارسال        می شود. سپس هماهنگی ها با اساتید مربوطه صورت گرفته و زمان برگزاری کلاس همراه کلیاتی از محتوی تهیه و به مرکز درخواست کننده فرستاده می شود. در این مرحله تنها حضور مسئولان راه اندازی سایت در دو مرکز (مثل سوپروایزرهای دو مرکز) و سپس فرد هماهنگ کننده کافی است. در چنین مواردی فرم مربوط به آموزش غیراورژانس تکمیل و ارسال می گردد. در مواردی که نیاز به انجام آموزش و یا نظارت به صورت اورژانس وجود دارد مثلا در حین انجام رگ گیری مرکزی این ارتباط به صورت اورژانس و با پزشک کشیک پاسخگو در مرکز تخصصی برقرار شده و راهنمایی صورت می گیرد. در چنین مواردی فرم مربوط به آموزش اورژانس تکمیل و ارسال می گردد.

 

تنظیمات قالب