محققین مرکز
 

اعضاي هيئت مؤسس :

 آقای  دكتر محمدرضا مسجدي        

Google Scholar 
Scopus Author ID : 6603406130 
ORCID ID : 0000-0003-4964-3851


 

 خانم دکتر لیدا فدایی زاده             

Google Scholar 
Scopus Author ID16635778300 
ORCID ID0000-0002-0736-2130
 

خانم  دكترطاهره  پارسا              

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506163868
ORCID ID : 0000-0002-2196-9107

 

خانم دكتر فرین رشيد فرخي  

Google Scholar
Scopus Author ID : 26667240100
ORCID ID :0000-0002-6816-8753


 

آقای دكتر محمدرضا هاشميان 


Google Scholar
Scopus Author ID : 27967696400
ORCID ID : 0000-0002-0876-6559
 

 

 

 


اعضاي شوراي پژوهشي :

آقای دکتر مهریان

Google Scholar
Scopus Author ID :55749585600
ORCID ID : 0000-0003-3399-3208


 

 خانم دکتر انصاری

Google Scholar
Scopus Author ID : 55627106900 
ORCID ID : 0000-0002-6044-8259


 

خانم دکتر فدایی زاده

Google Scholar  
Scopus Author ID : 16635778300 
ORCID ID : 0000-0002-0736-2130

آقای دکتر جماعتی

Google Scholar
Scopus Author ID : 7801446806
ORCID ID :0000-0002-9372-3253 

 
 

 

محقق مرکز تحقیقات پزشکی، کارشناس فناوری اطلاعات ومتصدی امور دفتری:

 خانم دکتر الهام شجره  
Google Scholar 
Scopus Author ID : 57160486800 
ORCID ID : 0000-0003-1341-909X

 

آقای مهندس سید محمد جعفر طاهری  
کارشناس فناوری اطلاعات  مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور
 

خانم سعیده صانعی  

متصدی امور دفتری ، هماهنگ کننده و رابط اجرایی طرح مپاد

 

 

 

 :

 
 
 
Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment