درمان از راه دور
 

 

درمان از راه دور

در اين نوع از مشاوره، همان طور كه در قسمت تعاريف ذكر شده است، از پزشك متخصص مركز تخصصي جهت درمان بيمار كمك گرفته مي شود. اين نوع از مشاوره معمولا در مواردي انجام مي شود كه يا متخصص مربوطه در مركز مشاوره كننده حضور ندارد و يا اين كه مركز فاقد پزشك متخصص و يا عمومي است. در چنين حالتي مشاوره تنها جهت رسيدن به تشخيص نيست بلكه پزشك مركز تخصصي مسئول بيمار و درمانگر وي محسوب مي شود و كليه دستورات درماني وي لازم الاجرا مي باشد. در اين حالت بسته به شرايط بيمار و امكانات موجود در مركز، يا بيمار در مركز مشاوره كننده تحت درمان قرار مي گيرد و يا به علت عدم وجود امكانات كافي توسط پزشك مشورت شونده در مركز محل كار وي پذيرش داده م يشود و به طور مستقيم تحت نظارت وي درمان مي شود.

افراد مشاوره كننده:

در اين نوع از مشاوره پزشك متخصص رشته مشابه و يا متفاوت، پزشك عمومي و يا پرسنل درماني مي توانند درخواست كننده مشاوره باشند.

موضوعات مورد مشاوره:

در اين نوع از مشاوره معمولا يا متخصص مربوطه در مركز حضور نداشته و يا مركز فاقد پزشك متخصص است و لذا پزشك عمومي اقدام به انجام مشاوره در زمينه اي تخصصي مي نمايد. گاه به علت فقدان پزشك عمومي در مركز، مشاوره توسط بالاترين مقام درماني مثل سوپروايزر انجام ميشود. اين مشاوره مي تواند در زمينه كليه بيماري ها صورت گيرد و صرفا به علت عدم حضور پزشك در مركز انجام مي شود. در مواردي نيز كه راه ارتباطي جهت ارجاع و اعزام بيماران مسدود بوده (مثل مسدود بودن جاده ها) اين نوع مشاوره انجام مي شود. بديهي است در اين حالت اگر حتي در حضور پزشك (متخصص يا عمومي) مشاوره انجام شود دستورات پزشك مركز تخصصي لازم الاجرا بوده و هرگونه اقدام تشخيصي و درماني دستور داده شده بايد انجام شود. بديهي است پزشك مركز تخصصي مسئوليت كامل بيمار را بر عهده داشته و در كليه مراحل درمان بايد پاسخگوي مشكلات بيمار باشد.

اطلاعات مورد نياز جهت انجام مشاوره :

جهت انجام هر گونه مشاوره ابتدا فرم درخواست مشاوره و اطلاعات زمينه اي بيمار بايد تكميل شود. اطلاعات لازم شامل اطلاعات دموگرافيك، تاريخچه بيماري، نتايج معاينات و آزمايشات و اقدامات تشخيصي و درماني انجام شده تاكنون م يباشد. با توجه به امكانات الكترونيك موجود در مركز اين اطلاعات مي تواند همراه تصوير بيمار به طور زنده و يا عكس، تصاوير راديولوژي، نوار قلب، اكوكارديوگرافي، سونوگرافي، تصوير لام خون محيطي يا پاتولوژي مي تواند باشد. همچنين ارسال صداهاي قلبي و ريوي بيماران در صورت امكان كمك كننده مي باشد. در مراكزي كه اين امكانات وجود ندارد گزارش نوع صداها توسط پزشك مركز و يا پرسنل مجرب مي تواند جايگزين ارسال مستقيم صوت باشد. نوع مشاوره: مشاوره مي تواند به صورت اورژانس و يا غيراورژانس انجام شود. در نوع اورژانس ارتباط با پزشك مشورت شونده به طور مستقيم برقرار شده و اصوات و تصاوير به طور مستقيم ارسال مي شوند و پاسخ به طور همزمان دريافت مي شود. در نوع غيراورژانس اطلاعات به مركز تخصصي ارسال شده و در ظرف مدت 24 ساعت توسط پزشك مشور تشونده پاسخ داده مي شود و يا در با پزشك مورد نظر (real time) صورت درخواست مركز مشاوره كننده اين مشاوره به صورت همزمان انجام مي شود. در اين نوع از مشاوره امكان حضور بيمار در محل مشاوره و انجام معاينات تكميلي و برقراري ازتباط مستقيم با او امكان پذير است.

روند ارسال اطلاعات:

در ابتداي انجام هر مشاوره فر مها و اطلاعات لازم جمع آوري شده، يك نسخه از آن در مركز مبداء ثبت شده و سپس ارسال مي شود. يك نسخه از كل اطلاعات در مركز تخصصي نيز ذخيره مي گردد. هرگونه پاسخ به مشاوره چه به صورت همزمان و چه غيرهمزمان توسط مركز تخصصي ثبت و سپس به مركز مشاوره كننده ارسال مي شود. بديهي است كه پاسخ مشاوره توسط مركز مشاوره كننده نيز ثبت خواهد شد. به اين ترتيب در هر دو مركز كل اطلاعات جهت استفاده آينده ثبت شده و در دسترس خواهد بود.

نيروي انساني: (به قسمت دورا مشاوره مراجعه شود)

مشاوره غيراورژانس:

در هر مركز مشاوره كننده در هر شيفت كاري يك نفر پرستار مسئول شيفت (سوپروايزر) مسئول راه اندازي سيستم و اطمينان از برقراري ارتباط صحيح با مركزتخصصي مي باشد. لزوم انجام مشاوره در مراكز تحت پوشش با نظر پزشك عمومي( يا متخصص درخواست كننده)مسئول شيفت در بخش و يا اورژانس، مشخص ميگردد. در مراكز فاقد پزشك عمومي اين مسئوليت بر عهده بالاترين مقام درماني شيفت مثل سوپروايزر و يا پرستار دوره ديده است. در مركز تخصصي در هر شيفت كاري يك نفر پرستار مسئول شيفت بخش مراقبت هاي ويژه مسئوليت راه اندازي، كاربري و دريافت مشاوره ها را بر عهده دارد (با توجه به مستقر بودن تجهيزات در اين بخش). با توجه به غيراورژانس بودن اين نوع از مشاوره ها، پرستار مسئول بعد از اطمينان از تكميل بودن اطلاعات ارسال شده، آنها را در اولين فرصت به پزشك مسئول هماهنگ كننده كه معمولا در شيفت كاري صبح حضور دارد تحويل مي نمايد. پزشك مربوطه بعد از كنترل اطلاعات و اطمينان از تكميل بودن آن، با توجه به درخواست انجام شده و يا محتواي مشاوره آن را به متخصص مربوطه ارائه و پاسخ آن را دريافت مي كند. پاسخ داده شده به مشاوره با نظر پزشك هماهنگ كننده و توسط پرستار مسئول شيفت به مركز درخواست كننده ارسال م يشود. ساير مشاوره ها و پيگيري بيماران بر عهده پزشك هماهنگ كننده خواهد بود. (Real time)

مشاوره اورژانس:

در اين نوع مشاوره ارتباط بايد به صورت همزمان و زنده برقرار شود. مسئول برقراري ارتباط مثل مورد بالا پرستار دوره ديده و فرد مسئول پاسخ دهي به مشاوره پزشك متخصص مقيم بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان دكتر مسيح دانشوري است. در اين نوع مشاوره نيز جهت تكميل بودن پرونده بيماران پركردن فرم هاي اطلاعاتي لازم است و مراحل ارسال و دريافت اطلاعات مشابه مشاوره غيراورژانس انجام مي شود.

روند انجام مشاوره:

ابتدا بيماران توسط پزشك مسئول (يا در موارد نبودن پزشك بالاترين مقام درمانگر در هر شيفت) ويزيت شده شرح حال و معاينات به طور كامل و در حد مقدور با توجه به اورژانسي بودن وضعيت انجام شده و سپس فرم مخصوص مشاوره براي هر سرويس تكميل مي گردد. پاسخ آزمايش ها، نوار قلب، عكس راديولوژي و ساير تصاوير پاراكلينيك به صورت قابل انتقال مبدل مي شوند. مشاوره هاي غيراورژانس به صورت فايل تكميل شده ابتدا ذخيره شده و سپس براي مركز تخصصي ارسال ميشود. در مركز تخصصي ضمن ثبت نسخه اي از اطلاعات بيمار پاسخ مكتوب مشاوره تهيه شده، يك نسخه در سوابق ثبت شده و سپس براي مركز مشاوره كننده ارسال مي شود. در صورت نياز به ويزيت مستقيم بيمار توسط متخصص و مثلاً مشاهده مستقيم ضايعات و يا ظاهر بيمار قرار ملاقات حضوري با مركز مشاوره كننده گذاشته ميشود.موارد اورژانس مشاوره بر اساس فوريت ابتدا به صورت كتبي درخواست شده و مراحل فوق به طور كامل انجام ميشوند. در مواردي كه شرايط امكان برقراري ارتباط كتبي وجود ندارد براي رسيدگي هر چه سريع تر به وضعيت بيمار ارتباط تنها به صورت تصوير مستقيم برقرار شده و فيلم مشاوره حضوري به صورت دو نسخه در مبدا و مقصد ذخيره مي گردد.در اين نوع از مشاوره به علت اين كه پزشك مشورت شونده درمانگر اصلي بيمار محسوب مي شود لازم است نوبت هاي بعدي ويزيت با وي هماهنگ گردد. به اين ترتيب زمان انجام ويزيت بعدي از ابتدا در پرونده بيمار ثبت شده و در روز مقرر بايد ويزيت انجام شود. در مواردي كه مشكل اورژانس براي بيمار به وجود آيد پزشك معالج مسئول پاسخ گويي به مشاوره اورژانس خواهد بود.لازم به ذكر است كه بعد از انجام مشاوره و دريافت پاسخ نهايي يك نسخه برگه مشاوره مهرشده توسط پزشك درخواست كننده مشاوره و پاسخ دهنده به مشاوره در هر دو مركز، جهت انجام امور اداري و مالي، بايد نگهداري شود. زمان تبادل برگه ها بين دو مركز بر اساس تعداد مشاوره هاي انجام شده از حداقل هر ماه يك بار تا حداكثر هر شش ماه يك بار متغير خواهد بود.  


Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment