معرفی ریاست مرکز
 

 

 دکتر لیدا فدایی زاده

متخصص بیهوشی ، دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ؛ رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پزشکی از راه دور از بدو تاسیس

ORCID ID0000-0002-0736-2130

 

Scopus Author ID16635778300 

EMAIL : Lfadaizadeh@sbmu.ac.ir

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment