محققین مرکز
 

اعضاي هيئت مؤسس :

 

خانم دكتر فرین رشيد فرخي  

Google Scholar
Scopus Author ID : 26667240100
ORCID ID :0000-0002-6816-8753


 

 

 

 


اعضاي شوراي پژوهشي :

آقای دکتر مهریان

Google Scholar
Scopus Author ID :55749585600
ORCID ID : 0000-0003-3399-3208


 

 

محقق مرکز تحقیقات پزشکی، کارشناس فناوری اطلاعات ومتصدی امور دفتری:

 
 

آقای محمد صنعت
پژوهشگر  مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور
 

 

خانم سعیده صانعی  

متصدی امور دفتری ، هماهنگ کننده و رابط اجرایی طرح مپاد

 

 

 

 :

 
 
 
Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment