پايش بيماران از راه دور
 

 

 

پايش بيماران از راه دور :

 پایش از را دور :

از آنجایی که کلیه اطلاعات ارسال شده از مراکز و پاسخ های ارائه شده از مرکز تخصصی حفظ و ذخیره می شود , این اطلاعات در صورت لزوم برای کلیه کاربران قابل دسترسی بوده و از اطلاعات آن    می توان جهت درمان بیماران مشابه , آموزش , آمارگیری و انجام تحقیقات استفاده کرد.
در واقع یک پرونده کامل از سیر درمان بیمار بوده که جهت پایش بیماران در دسترس کاربران قرار میگیرد  و ارسالonlineتصاویر پزشكی، سیگنال های حیاتی بیمار به صورت ویدئوكنفرانس، از روش های عمده پایش از راه دور است. 

يكي از اهداف مهم راه اندازي سرويس پزشكي از راه دور پيگيري دقيق بيماران بدون نياز به مراجعه به مركز بهداشت و درمان شهرهاي دور و يا در مراكز پيشرفته تر حتي بدون نياز به مراجعه به مراكز بهداشت شهري و از طريق منازل بيماران است. بدين معني كه در مراكز دور از شهر و در مورد بيماراني كه نيازمند پيگيري مداوم م يباشند، مثل بيماران مسلول و يا بيماران ديابتي، بعد از ثبت شدن بيماران در سيستم پزشكي از راه دور در نوبت اول هر ويزيت نوبت ويزيت آينده بيمار مشخص مي شود. اين نوبت براي مركز تخصصي و شبكه بهداشت و درمان مربوطه مشخص بوده و در زمان مقرر بايد توسط هر دو گروه پيگيري شود. به اين معني كه مركز تخصصي به مركز اوليه ارجاع دهنده در مورد ويزيت بعدي بيماران از سه روز قبل يادآوري لازم را به عمل آورده و در تاريخ مقرر و حتي تا سه روز بعد از آن، مركز شهري مسئوليت پيگيري بيمار را بر عهده دارد. از آنجايي كه اين پيگيري صورت فعال و مراجعه مستقيم به درب منازل نيست از طريق حداكثر تماس تلفني با بيمار بايد انجام شود. در صورت انجام شدن ويزيت درخواست بايد با استفاده از كد مشاوره قبلي و با تكميل نمودن فرم پيگيري به مركز تخصصي ارسال شده و نتيجه نيز طبق روال قبل توسط مركز تخصصي ارسال شود. بديهي است كه درخواست مشاوره و پاسخ آن بايد در هر دو مركز ثبت شود. در صورتي كه تماس تلفني انجام شده و بيمار اظهار نمود در مركز ديگري و يا توسط پزشك ديگري تحت مداوا قرار گرفته نتيجه بايد با تكميل فرم به مركز تخصصي گزارش شود. در مواردي تماس مقدور نبود (عوض شدن تلفن و يا آدرس بيمار كه وي را غير قابل دسترس مي نمايد و يا فوت و غيره) نتيجه پيگيري بايد به مركز تخصصي گزارش شود. روش برقراري ارتباط كاملا مشابه روند انجام مشاوره بوده و از نظر تعداد پرسنل تفاوتي با مراحل قبل ندارد. در اين نوع فعاليت نيز مسئول راه اندازي سيستم (سوپروايزر) مسئوليت پاسخ دهي را به عهده داشته و در مركز تخصصي نيز فرد هماهنگ كننده بايد مراحل انجام ويزيت را هماهنگ كرده و پاسخ را ارسال نمايد. در مناطق پيشرفته كه امكان دسترسي به اينترنت پر سرعت در منازل هست حتي برقراري ارتباط مركز تخصصي يا شهري به طور مستقيم با بيمار در منزل مي تواند انجام شود كه بخصوص در مناطق دوردست و در فصولي كه راه هاي ارتباطي مسدود است اين خدمات قابل ارائه هستند. دربعضي كشورها حتي يادآوري جهت مصرف دارو و يا انجام آزمايش نيز به طور مستقيم توسط مراكز براي بيماران انجام می شود.

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment