بهداشت از راه دور
 

بهداشت از راه دور:

 

خدمات  بهداشتی از راه دور :
 
در اين بخش از خدمات پزشكي از راه دور، همان طور كه در بخش تعاريف ذكر شده است، كليه خدمات ارائه شده توسط شبكه بهداشت اعم از مشاوره هاي بهداشتي فردي و اجتماعي و آموزش بهداشت قابل ارائه است.در قسمت ارائه خدمات مي توان به ارائه توصيه هاي بهداشتي به صورت مشاوره در زمينه هاي بهداشت خانواده، بهداشت محيط، بيماري هاي واگير و غيرواگير، بيماري هاي شغلي و غيره كه به صورت پاسخ به سوالات فردي و گروهي مطرح مي شود، اشاره كرد. در اين نوع از مشاوره سوال از مسئول واحد مربوطه مطرح شده و راهكار توسط مقام مسئول در معاونت بهداشت دانشگاه ارائه مي شود. اين مشاوره ها مي توانند به صورت اورژانس و يا غيراورژانس مطرح شوند. مثال موارد غيراورژانس مي تواند كليه مسائل مطرح شده در زمينه رعايت بهداشت فردي و اجتماعي است كه توسط پرسنل بهداشتي راه حل مناسبي براي آن يافت نشده و نيازمند راهنمايي مراجع بالاتر جهت رفع مي باشد. در خصوص موارد اورژانس به اقدامات بهداشتي لازم براي مواردي چون بلاياي طبيعي و بحران ها را مي توان نام برد كه نيازمند شروع اقدامات خاص قبل از حضور و يا حتي بدون حضور مراجع بالاتر بهداشتي است تا از بروز مشكلات بيشتر پيشگيري شود. از ديگر موارد استفاده اين روش مي توان به برگزاري كلاس هاي آموزشي منظم براي كليه پرسنل بهداشتي، بدون صرف هزينه و بروز مشكلات رفت و آمد آنان به مراكز استاني مي توان نام برد كه از يك سو موجب به روز شدن اطلاعات پرسنل شده و از سوي ديگر در كاهش هزينه نقش موثري دارد. كلاس هاي آموزشي در اين شرايط از استاندارد بالاتري برخوردار بوده و امكان پرسش و پاسخ همزمان نيز وجود دارد. اين آموزش ها مي تواند با كيفيت بالا براي بيماران و ساير ساكنين منطقه نيز به طور منظم برگزار شده و باعث بالارفتن سطح بهداشت جامعه شود.

 

افراد مشاوره كننده:

مسئولين كليه واحدهاي بهداشتي اعم از بهداشت خانواده، بهداشت محيط، بيماري هاي واگير و غيرواگير، بهداشت روان و ... مي توانند درخواست كننده مشاوره باشند.

موضوعات مورد مشاوره:

كليه موضوعات بهداشتي مورد سوال و نيازمند بررسي بيشتر در هر يك از واحدهاي بهداشتي موضوع مشاوره محسوب مي شود.

اطلاعات مورد نياز جهت انجام مشاوره: ابتدا فرم اطلاعاتي تكميل شده به اين ترتيب كه واحد مورد مشاوره مشخص مي گردد و سپس كليه اطلاعات لازم در مورد مشكل موجود در فرم مشاوره بهداشتي ثبت شده و به مركز مشاوره ارسال مي گردد.

نوع مشاوره: بر اساس نوع و وسعت مشكل، مشاوره مي تواند به صورت اورژانس و يا غيراورژانس انجام شود.

روند ارسال اطلاعات:

در ابتداي انجام هر مشاوره فر مها و اطلاعات لازم جمع آوري شده، يك نسخه از آن در مركز مبداء ثبت شده و سپس ارسال مي شود. يك نسخه از كل اطلاعات در مركز تخصصي نيز ذخيره مي گردد. هرگونه پاسخ به مشاوره چه به صورت همزمان و چه غيرهمزمان توسط مركز تخصصي ثبت و سپس به مركز مشاوره كننده ارسال مي شود. بديهي است كه پاسخ مشاوره توسط مركز مشاوره كننده نيز ثبت خواهد شد. به اين ترتيب در هر دو مركز كل اطلاعات جهت استفاده آينده ثبت شده و در دسترس خواهد بود. لازم به ذكر است كه بعد از انجام مشاوره و دريافت پاسخ نهايي يك نسخه برگه مشاوره مهرشده توسط پزشك درخواست كننده مشاوره و پاسخ دهنده به مشاوره در هر دو مركز، جهت انجام امور اداري و مالي، بايد نگهداري شود. زمان تبادل برگه ها بين دو مركز بر اساس تعداد مشاور ههاي انجام شده از حداقل هر ماه يك بار تا حداكثر هر شش ماه يك بار متغير خواهد بود.

نيروي انساني: (به قسمت دورا مشاوره مراجعه شود)

مشاوره غيراورژانس: در هر مركز مشاوره كننده در هر شيفت كاري يك نفر سرپرست شبكه بهداشت مسئول راه اندازي سيستم و اطمينان از برقراري ارتباط صحيح با مركز تخصصي مي باشد. در مركز تخصصي در هر شيفت كاري يك نفر پرستار مسئول شيفت بخش مراقبت هاي ويژه مسئوليت راه اندازي، كاربري و در يافت مشاوره ها را بر عهده دارد (با توجه به مستقر بودن تجهيزات در اين بخش). با توجه به غيراورژانس بودن اين نوع از مشاوره ها، پرستار مسئول بعداز اطمينان از تكميل بودن اطلاعات ارسال شده، آنها را در اولين فرصت به پزشك مسئول هماهنگ كننده كه معمولا در شيفت كاري صبح حضور دارد تحويل مي نمايد. پزشك مربوطه بعد از كنترل اطلاعات و اطمينان از تكميل بودن آن، با توجه به درخواست انجام شده و يا محتواي مشاوره آن را به پزشك مسئول در معاونت بهداشتي و واحد مربوطه ارائه و پاسخ آن را دريافت مي كند. پاسخ داده شده به مشاوره با نظر پزشك هماهنگ كننده و توسط پرستار مسئول شيفت به مركز درخواست كننده ارسال مي شود.

مشاوره اورژانس :

اين نوع مشاوره مانند ساير موارد اورژانس بلافاصله بعد از دريافت توسط سرپرستار مسئول شيفت بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان مسيح دانشوري به پزشك مسئول در معاونت بهداشتي ارائه شده و پاسخ آن را نيز بعد از دريافت به مركز مشاوره كننده ارسال مي شود.  


Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment