تشخيص از راه دور
 
 
 
خدمات تشخیص و درمانی از راه دور :
دورا تشخیص شامل مشاوره یک پزشک شامل : پزشک متخصص رشته مشابه و یا رشته ای متفاوت یا پزشک عمومی یا حتی پرسنل بهداشتی و درمانی با پزشک متخصص مرکز تخصصی جهت یاری نمودن در تشخیص بیمار مورد نظر است .
 

تشخيص از راه دور :
در اين نوع از مشاوره، طبق تعريف ارائه شده در بالا، از پزشك مركز تخصصي جهت رسيدن به تشخيص صحيح كمك گرفته مي شود. در اين مرحله معمولا علي رغم درما نهاي انجام شده هنوز بيماري رفع نشده و تشخيص مورد سوال است و يا تصميم به اعزام بيمار گرفته شده و به علت ترديد در تشخيص و يا تعدد ضايعات و ترديد در اولويت درماني، سرويس هدف نامشخص است. لذا با انجام مشاوره تشخيص اوليه گذاشته شده و بيمار به سرويس مربوطه در بيمارستان تحت پوشش اعزام مي شود. در طي انجام اين مشاوره گاه توصيه هاي درماني جهت ايجاد شرايط با ثبات در بيمار از سوي پزشك متخصص ارائه مي شود كه اجراي آن لازم است.
افراد مشاوره كننده: در اين نوع از مشاوره پزشك متخصص رشته مشابه و يا متفاوت، پزشك عمومي و يا پرسنل درماني كه تصميم به اعزام و يا ارجاع بيماري را دارند مي توانند درخواست كننده مشاوره باشند.


موضوعات مورد مشاوره:

اين نوع مشاوره معمولا در مواردي درخواست مي شود كه:
1)پزشك متخصص يا عمومي و يا پرسنل درماني در تشخيص اوليه ترديد داشته و لذا نمي توانند درمان لازم را شروع كنند.
2)بعد از انجام درمان هنوز علائم بيماري رفع نشده و تشخيص اوليه مورد سوال است.
3)تصميم به اعزام يا ارجاع بيمار به مراكز ديگر دارند و هنوز ترديد در تشخيص اوليه و لذا سرويس مورد ارجاع وجود دارد.
4)در مواردي به علت تعدد ضايعات ترديد در فوريت يكي از آنها وجود دارد.
به عنوان مثال در مواردي كه بيمار به علت تصادف دچار تروماي متعدد شده است و علاوه بر تروماي سر كه مشكوك به خونريزي داخل مغزي است تروما به شكم نيز داشته و احتمال شكم حاد جراحي نيز مطرح م يباشد. بعلاوه اين بيمار تروماي متعدد اندا مها نيز داشته و شكستگي يك و يا چند اندام مطرح است. در چنين موردي گاه تصميم به اعزام بيمار به مركز ارتوپدي و يا مركز داراي جراحي اعصاب و جراحي عمومي مورد سوال قرار مي گيرد. در چنين حالتي، با توجه به اورژانس بودن شرايط بيمار، تصمي مگيري صحيح م يتواند جان بيمار را نجات دهد. لذا با انجام مشاوره با مركز تخصصي توصيه هاي درماني اوليه صورت گرفته و جهت اعزام بيمار به مركز مورد نظر تصميم گرفته مي شود.
مثال ديگر اين نوع مشاوره مي تواند در موارد غيراورژانس انجام شود كه پزشك متخصص يا عمومي و يا پرسنل درماني در تشخيص صحيح بيماري ترديد داشته و يا پس از درما نهاي لازم هنوز بيماري بهبود نيافته و لذا به صورت غيراورژانس با يكي از متخصصين كه با نوع بيماري مرتبط مي باشند مشورت مي كنند. در اين حالت يا تشخيص مسجل شده و توصيه هاي درماني صورت مي گيرد و يا بنا به تشخيص متخصص مركز تخصصي بيمار به مشاوره با متخصص رشته ديگر نياز دارد كه در اين حالت پزشك مشورت كننده تصميم مي گيرد كه در مورد بيمار مجدداً با متخصص ديگر مشورت كند و يا اينكه بيمار را به متخصص مربوطه ارجاع دهد. در اين نوع از مشاوره هدف رسيدن به تشخيص است و اگر چه پزشك مركز تخصصي مي تواند توصيه هاي درماني را انجام دهد ولي ملزم به اين كار نم يباشد و در مورد لزوم اجراي دستورات درماني ارائه شده توسط وي نيز پزشك درخواست كننده مشاوره تصميم گيرنده است. اطلاعات مورد نياز جهت انجام مشاوره: جهت انجام هرگونه مشاوره ابتدا فرم درخواست مشاوره و اطلاعات زمينه اي بيمار بايد تكميل شود. اطلاعات لازم شامل اطلاعات دموگرافيك، تاريخچه بيماري، نتايج معاينات و آزمايشات و اقدامات تشخيصي و درماني انجام شده تاكنون مي باشد. با توجه به امكانات الكترونيك موجود در مركز اين اطلاعات مي تواند همراه تصوير بيمار به طور زنده و يا عكس، تصاوير راديولوژي، نوار قلب، اكوكارديوگرافي، سونوگرافي، تصوير لام خون محيطي يا پاتولوژي مي تواند باشد. همچنين ارسال صداهاي قلبي و ريوي بيماران در صورت امكان كمك كننده مي باشد. در مراكزي كه اين امكانات وجود ندارد گزارش نوع صداها توسط پزشك مركز و يا پرسنل مجرب مي تواند جايگزين ارسال مستقيم صوت باشد.
نوع مشاوره:

مشاوره مي تواند به صورت اورژانس و يا غيراورژانس انجام شود. در نوع اورژانس ارتباط با پزشك مشورت شونده به طور مستقيم برقرار شده و اصوات و تصاوير به طور مستقيم ارسال مي شوند و پاسخ به طور همزمان دريافت مي شود. در نوع غيراورژانس اطلاعات به مركز تخصصي ارسال شده و در ظرف مدت 24 ساعت توسط پزشك مشورت شونده پاسخ داده مي شود و يا در با پزشك مورد (real time) صورت درخواست مركز مشاوره كننده اين مشاوره به صورت همزمان نظر انجام مي شود. در اين نوع از مشاوره امكان حضور بيمار در محل مشاوره و انجام معاينات تكميلي و برقراري ارتباط مستقيم با او امكان پذير است.
روند ارسال اطلاعات: در ابتداي انجام هر مشاوره فرمها و اطلاعات لازم جمع آوري شده، يك نسخه از آن در مركز مبداء ثبت شده و سپس ارسال مي شود. يك نسخه از كل اطلاعات در مركز تخصصي نيز ذخيره م يگردد. هرگونه پاسخ به مشاوره چه به صورت همزمان و چه غير همزمان توسط مركز تخصصي ثبت و سپس به مركز مشاوره كننده ارسال مي شود. بديهي است كه پاسخ مشاوره توسط مركز مشاوره كننده نيز ثبت خواهد شد. به اين ترتيب در هر دو مركز كل اطلاعات جهت استفاده آينده ثبت شده و در دسترس خواهد بود.
نيروي انساني: (به قسمت دورا مشاوره مراجعه شود)
مشاوره غيراورژانس: در هر مركز مشاوره كننده در هر شيفت كاري يك نفر پرستار مسئول شيفت (سوپروايزر) مسئول راه اندازي سيستم و اطمينان از برقراري ارتباط صحيح با مركز تخصصي مي باشد.
لزوم انجام مشاوره در مراكز تحت پوشش با نظر پزشك عمومي (يا متخصص درخواست كننده) مسئول شيفت در بخش و يا اورژانس، مشخص مي گردد. در مراكز فاقد پزشك عمومي اين مسئوليت بر عهده بالاترين مقام درماني شيفت مثل سوپروايزر و يا پرستار دوره ديده است.
در مركز تخصصي در هر شيفت كاري يك نفر پرستار مسئول شيفت بخش مراقبت هاي ويژه مسئوليت راه اندازي، كاربري و دريافت مشاوره ها را بر عهده دارد (با توجه به مستقر بودن تجهيزات در اين بخش). با توجه به غيراورژانس بودن اين نوع از مشاوره ها، پرستار مسئول بعد از اطمينان از تكميل بودن اطلاعات ارسال شده، آنها را در اولين فرصت به پزشك مسئول هماهنگ كننده كه معمولا در شيفت كاري صبح حضور دارد تحويل مي نمايد. پزشك مربوطه بعد از كنترل اطلاعات و اطمينان از تكميل بودن آن، با توجه به درخواست انجام شده و يا محتواي مشاوره آن را به متخصص مربوطه ارائه و پاسخ آن را دريافت مي كند. پاسخ داده شده به مشاوره با نظر پزشك هماهنگ كننده و توسط پرستار مسئول شيفت به مركز درخواست كننده ارسال م يشود. ساير مشاوره ها و پيگيري بيماران بر عهده پزشك هماهنگ كننده خواهد بود.
(Real time) مشاوره اورژانس: در اين نوع مشاوره ارتباط بايد به صورت همزمان و زنده برقرار شود. مسئول برقراري ارتباط مثل مورد بالا پرستار دوره ديده و فرد مسئول پاسخ دهي به مشاوره پزشك متخصص مقيم بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان دكتر مسيح دانشوري است. در اين نوع مشاوره نيز جهت تكميل بودن پرونده بيماران پركردن فرم هاي اطلاعاتي لازم است و مراحل ارسال و دريافت اطلاعات مشابه مشاوره غيراورژانس انجام مي شود.
روند انجام مشاوره:
ابتدا بيماران توسط پزشك مسئول(يا در موارد نبودن پزشك بالاترين مقام درمانگر در هر شيفت) ويزيت شده شرح حال و معاينات به طور كامل و در حد مقدور با توجه به اورژانسي بودن وضعيت انجام شده و سپس فرم مخصوص مشاوره براي هر سرويس تكميل مي گردد. پاسخ آزمايش ها، نوار قلب، عكس راديولوژي و ساير تصاوير پاراكلينيك به صورت قابل انتقال مبدل مي شوند. مشاوره هاي غيراورژانس به صورت فايل تكميل شده ابتدا ذخيره شده و سپس براي مركز تخصصي ارسال مي شود. در مركز تخصصي ضمن ثبت نسخه اي از اطلاعات بيمار پاسخ مكتوب مشاوره تهيه شده،يك نسخه در سوابق ثبت شده و سپس براي مركز مشاوره كننده ارسال مي شود. در صورت نياز به ويزيت مستقيم بيمار توسط متخصص و مثلا مشاهده مستقيم ضايعات و يا ظاهر بيمار قرار ملاقات حضوري با مركز مشاوره كننده گذاشته مي شود. موارد اورژانس مشاوره بر اساس فوريت ابتدا به صورت كتبي درخواست شده و مراحل فوق به طور كامل انجام مي شوند. در مواردي كه شرايط برقراري ارتباط كتبي وجود ندارد براي رسيدگي هر چه سريعتر به وضعيت بيمار ارتباط تنها به صورت تصوير مستقيم برقرار شده و فيلم مشاوره حضوري به صورت دو نسخه در مبدا و مقصد ذخيره ميگردد. لازم به ذكر است كه بعد از انجام مشاوره و دريافت پاسخ نهايي يك نسخه برگه مشاوره مهر شده توسط پزشك درخواست كننده مشاوره و پاسخ دهنده به مشاوره در هر دو مركز، جهت انجام امور اداري و مالي، بايد نگهداري شود. زمان تبادل برگه ها بين دو مركز بر اساس تعداد مشاوره هاي انجام شده از حداقل هر ماه يك بار تا حداكثر هر شش ماه يك بار متغير خواهد بود.
نكات كاربردي:
(به قسمت دورا مشاوره مراجعه شود)

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment