مشاوره از راه دور
 

خدمات مشاوره از راه دور :

این روش شایعترین مورد مصرف خدمات پزشکی از راه دور محسوب شده و در مطالعات انجام شده مشخص شده است که حدود 35% از فعالیت پزشکی از راه دور به این نوع مشاوره اختصاص داده شده است .مشاوره از راه دور به دلیل سادگی و گستردگی كاربرد، بیشترین سهم ازTelemedicineرا به خود اختصاص داده است. از تمام امكانات ارتباطی اعم از ویدئو کنفرانس، فاكس، پست الكترونیكی، گفتگوی اینترنتی، صفحه پیغام و..

انواع مشاوره :

 

زمان حقیقی(real time)
در این نوع پزشکی از راه دور نیاز به حضور همزمان دو طرف و برقراری یك لینك ارتباطی بین انها می باشد. به عنوان مثال استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس برای برقراری ارتباط دو طرفه از پر کاربردترین تجهیزات می باشد  .
 
ذخیره و ارسال  (store-and-forward)
 
  عبارت است از دریافت دیتا های پزشكی (همانندآزمایشات؛ نوار قلب ؛ سی تی اسکن و....) که به صورت فایل تهیه می شود . ذخیره آنها و سپس  ارسال انها به پزشك یا متخصص دیگر برای    بررسی و اعلام نظر فرستاده می شود .
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment