پزشکی از راه دور
 
انواع خدمات Telemedicine:
  • خدمات مشاوره ای
  • خدمات تشخیصی و درمانی
  • خدمات بهداشتی
  • خدمات آموزشی
  • خدمات پایشی
  • تحقیقات 
  • خدمات در منزل
Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment