انتشارات:

كتابها و گزارش نهايي طرحهاي تاليف شده در مركز تحقيقات پزشكي از راه دور به ترتيب زير مي باشد:

-       راهنماي استفاده از كتابچه نرم افزار مپاد  مولفان: دكتر ليدا فدائي زاده، مهندس بيتا فرهادپور

-       درسنامه مپاد   مولفان: دكتر ليدا فدائي زاده ، خانم نصيري

-       بررسي و طراحي فرآيندهاي درماني شبكه ارائه خدمات مراقبتهاي ويژه از راه دور  مولفان: دكتر ليدا فدائي زاده ، مهندس كاظم پور

-       بررسي  تجهيزات پزشكي مورد استفاده شبكه ارائه خدمات مراقبتهاي ويژه از راه دور  مولفان: مهندس دينا زيادلو ، مهندس كاظم پور

-       بررسي و طراحي فرآيندهاي مديريتي  و توانمندسازي نيروي انساني شبكه ارائه خدمات مراقبتهاي ويژه از راه دور  مولفان: دكتر آزادي ، مهندس كاظم پور

-       بررسي و طراحي جنبه هاي حقوقي ،اخلاقي و قانوني شبكه ارائه خدمات مراقبتهاي ويژه از راه دور  مولفان: دكتر پيرزه ، مهندس كاظم پور

-       بررسي و تامين محيط نرم افزاري و سخت افزاري  شبكه ارائه خدمات مراقبتهاي ويژه از راه دور  مولفان: مهندس ايمانه جباري ، مهندس كاظم پور

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment